Alle personen die aangesloten zijn bij de vereniging en die op vrijwillige basis hun diensten verlenen aan de vereniging, zijn volledig in orde met de verzekering, burgerlijke aansprakelijkheid, enzovoorts. Wettelijk gezien is de vereniging verplicht de volgende infomatie kenbaar te maken.

1. Organisatie

Naam van de organisatie: Koninklijke Fanfare Kempenbloei Achel vzw

Juridisch statuut: vereniging zonder winstoogmerk (VZW)

Adres (maatschappelijke zetel): Pastoor Bungenerslaan 4, 3930 Hamont-Achel

Telefoon: +32 (0) 474 206 103 (telefoon secretaris)

Ondernemingsnummer: 4100.027.66

Publicatie statuten: Bijlage bij het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2006

Website: http://www.kempenbloei.be

E-mail: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Omschrijving doelstelling: De vzw heeft tot doel het beoefenen en stimuleren van de muziek in de ruimste zin van het woord. Hiertoe zal de vereniging ondermeer in de gemeente een fanfare, een drumband, een majo-twirlgroep en een vriendenkring in stand houden, gezellige bijeenkomsten inrichten, concerten geven en organiseren, kerkelijke en burgerlijke feesten opluisteren en deelnemen aan wedstrijden.

2. Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de vrijwilliger

De organisatie is burgerrechtelijk aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk berokkent aan de organisatie en aan derden.

De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van bedrog, zware fout of herhaalde lichte fout. Hij/zij handelt steeds te goeder trouw.

De vrijwilliger verbindt zich ertoe elk ongeval zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 24 uur telefonisch te melden op bovenvermeld telefoonnummer van de organisatie.

3. Verzekering voor vrijwilligers

De organisatie heeft een verzekering afgesloten die de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de organisatie tegenover derden dekt, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid.

Via het lidmaatschap van Vlamo vzw, Bijlokekaai 8, 9000 Gent, zijn alle vrijwilligers bij Mercator Bank en Verzekeringen, verzekerd voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen. Voor meer informatie: Jozef Alpaert: 09/265 80 03.

4. Voorafgaande toestemming

Werklozen en bruggepensioneerden kunnen vrijwilligerswerk verrichten met behoud van hun inkomen indien ze vooraf een schriftelijke aangifte doen bij de RVA. Zonder reactie van de RVA kunnen ze na 14 dagen probleemloos met het vrijwilligerswerk starten.

Arbeidsongeschikten moeten schriftelijk toestemming aan hun adviserend geneesheer vragen.

Leefloners moeten hun vrijwilligerswerk bij het OCMW melden.

Andere uitkeringsgerechtigden kunnen vrijwilligerswerk verrichten zonder meldingsplicht.

5. Plicht tot geheimhouding

De omgang met de informatie die de vrijwilliger ontvangt, moet met de nodige discretie gebeuren. Het doorgeven van die informatie moet zo gebeuren dat de belangen van de vereniging niet geschaad worden. In die zin zijn de vrijwilligers gehouden aan de geheimhoudingsplicht zoals opgenomen in het artikel 458 van het strafwetboek.

De organisatie van haar kant behandelt alle informatie die ze van en betreffende de vrijwilliger verkrijgt, vertrouwelijk.

6. Vergoedingen voor kosten

De organisatie betaalt in principe geen vergoeding aan de vrijwilliger.

Enkel na voorafgaande afspraak met de vrijwilliger betaalt de organisatie een vergoeding als terugbetaling van zijn/haar kosten gemaakt voor de organisatie.